image

За Нас

Асоциацията за екологичен инженеринг е създадена 2009г. за поститането на следните нестопански цели:
1.   Подобряване показателите на енергийно потребление за страната и опазване на околната среда на България чрез енергийна ефективност.
2.  Развитие и актуализиране за българските условия на иновационни схеми за намаляване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци, използването на възобновяеми енергийни източници и съвкупност от мерки за подобряване на енергийната ефективност в индустрията и бита с оглед постигане на високи екологични норми и комфорт на обитаема среда при минимален разход на енергия.
3.   Подпомагане на държавата и нейните  институции в политиката за устойчиво развитие,  чрез рационално използване на енергията.
4. Усъвършенстване на системата за повишаване на професионалната квалификация, професионалния престиж и качество на инженерно-техническия труд при решаване на проблемите за устойчиво опазване на околната среда.
5. Стимулиране на бизнеса чрез публично-частно партньорство за решаване проблемите свързани с опазването на околната среда посредством създаване и поддържане на делови партньорски връзки и реализиране на национално и трансгранично сътрудничество.

Предмет на дейност

1. Подготовка на бизнес-планове и финансови анализи; Изготвяне на проекти за кандидатствуване в национални и международни програми и за подпомагане от финансови институции; Обучение и консултантски услуги; Организиране на семинари и непрекъснато обучение по проблемите на устойчивото развитие и опазването на околната среда; Участие и организиране на конференции, семинари, изложби и представяне на фирми и програми;  Трансфер и внедряване на иновативни решения и ноу- хау; Маркетингови и информационни услуги; Подпомагане реализацията на бизнес - партньорства; Подготовка на рекламни и информационни материали; Осигуряване ползуването на информационни източници, електронна поща и интернет; Популяризиране  на “добри практики” в областта на опазването на околната среда и устойчивото третиране на отпадъците, енергийната ефективност, прилагането на възобновяеми енергийни източници; Издателска дейност; Извършване на всички други дейности незабранени от закона. Подпомагане  процеса по усъвършенстване на националната законова база в сферата на екологията, енергийната ефективност, възобновяемите енергии и др.
3. Поддържане на високо ниво на информираност у членовете на Асоциацията чрез традиционни и съвременни информационни технологии.
4. Защита на интересите на членовете  по професионални въпроси.
5. По решение на ръководния орган на Асоциацията в предмета на дейност могат да се включат и дейности, незаписани в Устава, но отговарящи на неговите цели и задачи.

Нашата мисия

Нашата мисия е да направим света по - чист, по - красив, по - уютен.

Можем да го постигнем само, ако обединим усилията си в името на живота!

Галерия

pix pix pix pix pix pix